#theGIRAexperience 3

Look at this!
and special thanks to Erika!
(and Antonio, mr. president, Nunzia, Nicola, Enrica, Roberta, Annalisa, AllegraIlaria and all!)

 

THE GIRA from Erika Bastogi on Vimeo.

 

Alberto